Werkverband voor de Rechtscultuur in de Kerken (WRK)

Gereviseerde tekst

In 2004 is het Werkverband voor de Rechtscultuur in de Kerken (WRK) opgericht. Dat maakt studie van de feitelijke kerkelijke rechtscultuur, en publiceert knelpunten en voorstellen tot verbetering. De WRK is een voortzetting van de Commissie Mensenrechten van de voormalige Acht Mei beweging.

Naar de mening van het WRK kan een kerk met een goede rechtscultuur gezaghebbend spreken over maatschappelijke ontwikkelingen en pleiten voor naleving van de mensenrechten in de samenleving.
Van een goede rechtscultuur is sprake als het rechtsysteem en de verschillende regelingen voldoen aan enkele kriteria:

 • Heldere formulering;
 • Consequente toepassing;
 • Dienstbaar aan het realiseren van de roeping van de betreffende kerk;
 • Flexibiliteit voor aanpassing aan nieuwe tijden en situaties;
 • In lijn met de algemeen erkende mensenrechten;
 • Aansluiting bij de civiele wetgeving.

Publicaties

 • Op weg naar nieuwe geloofsgemeenschappen
  Voor velen is de eigen territoriale parochie of kerkelijke gemeente niet meer het centrum van de persoonlijke of collectieve geloofspraktijk. Er ontstaan nieuwe, veelal kleinere geloofsgemeenschappen. Deze stuiten op hun zoektocht naar hun eigen identiteit en positie op allerlei problemen en vragen. Ten dienste van deze gemeenschappen – vooral die met een katholieke achtergrond – heeft het WRK in 2011 een handleiding gepubliceerd.
 • De nieuwe voorganger
  Over klerikalisme en de dubbele identiteit van de gewijde ambtsdrager. In september 2009 verschenen als special bij Mariënburg, tijdschrift voor kritisch katholieken.
 • Het nerveuze ongemak
  Een studie over het kerkelijk spreken over seksualiteit, in maart 2008 verschenen als bijlage bij MV-NU, het toenmalige informatie- en contactblad van de Mariënburgvereniging.
 • Geen God in de grondwet
  Een bijdrage aan de discussie over de plaats van religies in het (later verworpen) concept voor een Europese ‘grondwet’. In september 2006 werd de Nederlandse tekst geschreven voor de website rk-kerkplein.org., en een bewerkte vertaling werd gepubliceerd in Euronews van november 2007.
 • Levenslang Paus?
  Een pleidooi voor een maximum leeftijd en een beperkte ambtstermijn voor pausen. In oktober 2006 was deze tekst een bijlage bij MV-NU. Een Engelse vertaling verscheen in 2007, in de brochure-serie van Catholics for a Changing Church.
 • De Eucharistie vieren: telkens anders
  Een commentaar op de Romeinse Instructie Redemptionis Sacramentum van maart 2004, over liturgische regelgeving. De Nederlandse versie werd in het voorjaar van 2005 in fotokopie verspreid, en in november 2005 verscheen een vertaling in Euronews, het blad van het Europees Netwerk Kerk in Beweging.

Samenstelling van het werkverband

Het Werkverband voor de Rechtscultuur in de Kerken telt momenteel de volgende vijf leden: Herman Brinkhoff; Ruud Bunnik (voorzitter); Bert van Dijk; Ties van Kerkhoff; Peter van Kessel.
Zij worden begeleid door een Adviesraad en door ad hoc aangetrokken experts. Het Werkverband is lid van het Europees Netwerk Kerk in Beweging.
Het werk wordt financieel mogelijk gemaakt door subsidies van diverse instellingen in kerkelijke kring.
Contactadres: Mr. P. J. Oudsingel 136, 6836 PT Arnhem. E-mail: wrk@marienburgvereniging.nl