Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING MARIËNBURGVERENIGING

Deze verklaring is opgesteld door Mariënburgvereniging (MV) om te voldoen aan de vereisten van de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 van toepassing is.

1. INLEIDING

In deze verklaring wordt aangegeven:

 1. Welke gegevens MV van u bewaart
 2. Wie deze mag inzien
 3. Hoe wij deze gegevens beschermen
 4. Waarvoor wij de gegevens kunnen gebruiken
 5. Wat de rechten van leden en abonnees (“belanghebbenden”) zijn met betrekking tot de vastlegging van deze gegevens.

 

De Mariënburgvereniging is opgericht in 1983 te Utrecht. Zij opereert tevens onder de werknaam “Mariënburg, vereniging van kritisch katholieken”. Mariënburg richt zich op het bevorderen van debat onder allen die geïnspireerd worden door de christelijke tradities. Zij geeft tevens het blad “Mariënburg Magazine” uit: vijf reguliere nummers en doorgaans een speciale editie. Per 31 december 2017 telt de vereniging 1071 leden en 123 abonnees.

De administratie en het secretariaat zijn gevestigd in Waalre.
Het Fort 29
5581 AB Waalre
040 8442967
secretariaat@marienburgvereniging.nl
Met het secretariaat is een bewerkingsovereenkomst -verplicht door de AVG – afgesloten.

2. INFORMATIE OVER DE GEGEVENS DIE MARIËNBURG VAN U BEWAART

MV verzamelt en bewaart:

 1. de naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres van zowel leden als abonnees
 2. gegevens met betrekking tot het soort lidmaatschap (gewoon lidmaatschap, partnerlidmaatschap) en het soort abonnement (gewoon abonnement, proefabonnement, gratis abonnement)
 3. gegevens met betrekking tot de betaling van contributie en abonnementsgeld: 1) banknummer, 2) wijze van betaling en 3) datum van ontvangst; van leden of abonnees die een machtiging tot doorlopende automatische incasso hebben afgegeven wordt tevens het oorspronkelijke machtigingsformulier bewaard
 4. eventuele correspondentie met het betreffende lid of abonnee

De gegevens kunnen worden ingezien door:

 1. de administratie
 2. de leden van het bestuur

De gegevens worden elektronisch opgeslagen. Hierbij worden de gebruikelijke beschermingsmaatregelen tegen hacken van deze gegevens genomen.

3. GEBRUIK VAN DEZE GEGEVENS

Gebruik en bewerking van gegevens vindt slechts plaats indien naar oordeel van het bestuur een gerechtvaardigd belang aanwezig is. Hiervan is sprake indien dit ter – directe of indirecte – bevordering van de doelstellingen van MV strekt. De gegevens worden met name gebruikt voor:

 1. het toezenden van het Mariënburg Magazine
 2. het toezenden van leden-informatie
 3. het toezenden van informatie over activiteiten welke naar het oordeel van het bestuur interessant kunnen zijn voor Mariënburg-leden
 4. het contact leggen tussen leden onderling; hierbij geldt de regel dat het lid dat een initiatief wil ontplooien zich tot het bestuur wendt, dat vervolgens deze informatie (BCC) doorzendt naar hetzij alle leden, hetzij leden met bepaalde postcodes
 5. In geval van eerdere correspondentie: ter ondersteuning van een zo goed mogelijke verdere correspondentie

De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Na beëindiging van lidmaatschap c.q. abonnement worden de gegevens in het archief bewaard, tenzij de gegevenshouder een verzoek tot verwijdering heeft ingediend.

4. RECHTEN VOOR BELANGHEBBENDEN MET BETREKKING TOT OPGESLAGEN GEGEVENS

 1. Recht op inzage: Elk lid of abonnee heeft het recht op inzage van zijn of haar opgeslagen gegevens. Informatie hierover wordt alleen toegestuurd aan het in de administratie opgenomen woonadres dan wel e-mail adres
 2. Recht op rectificatie: Elk lid of abonnee heeft het recht op rectificatie van foutieve gegevens. In principe gebeurt dit alleen dit alleen na een verzoek per brief of per e-mail
 3. Recht op verwijdering: Elk lid of abonnee heeft het recht op verwijdering van zijn of haar gegevens. Telefoonnummer of e-mail adres kunnen tijdens lidmaatschap of abonnement op verzoek verwijderd worden. De overige gegevens {naam, adres, banknummer} kunnen slechts na beëindiging van lidmaatschap of abonnement verwijderd worden, met inachtneming van de terzake geldende wettelijke regels
 4. Recht op het indienen van een klacht: Indien MV naar het oordeel van een belanghebbende niet conform de vereisten van de AVG is omgegaan met zijn gegevens, is het indienen van een klacht mogelijk. In eerste instantie kan dit gebeuren bij het bestuur van MV. Mocht de afhandeling van de klacht niet tot genoegen van de belanghebbende gebeurd zijn, dan bestaat het recht op het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

We raden u aan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen om te zien hoe u het best contact met deze toezichthouder kunt opnemen.

Vastgesteld door het Bestuur d.d. 15 oktober 2018

Download hier het gehele document