Wat geloof ik, wat geloven wij… nu ?

Zoekend en kritisch gelovend om me heen kijkend, en naar mijn eigen plaats in het geheel, probeer ik en velen met mij een bredere zin en inhoud van geloven te vinden in verbazing over de wonderlijke mikro- en makrokosmos. Daarbij tegelijk het zicht op de schoonheid van de natuur, van kunst-uitingen en van intermenselijke relaties in ogenschouw nemend.

Zo kom ik, of kunnen anderen er toe komen om de ‘zekerheden’ die een kerkelijke geloofsbelijdenis wil voorhouden, in te ruilen voor een meer open manier van ervaren, waarbij geloven een oprecht andere vorm en inhoud kan krijgen, en aldus (hopend op reakties ) onder woorden gebracht:

Ik / wij mogen geloven in een mysterievolle God, Oorsprong en Energie van al wat bestaat en waarheen alles terugkeert, ondoorgrondelijk werkzaam in schepping , mens en wereld, maar zichtbaar in sporen van zijn Geest in geschiedenis en mensen.

Ik / wij mogen geloven in de mens Jezus, in de boodschap die Hij zelf heeft voorgeleefd ten dode toe, in de Weg die Hij op unieke wijze in naastenliefde is gegaan, in de innerlijke kracht die Hij uitstraalde, verbonden met de geest van God, die Hij zijn Vader noemde.

Ik / wij mogen geloven in onszelf, wezenlijk verbonden met die mens Jezus en met iedere medemens, aangesproken of geraakt door Gods Geest, gewetensvol en bezield door dezelfde innerlijke kracht, met als opdracht, zoveel als in (mijn ) ons vermogen ligt, zijn Weg te gaan.

April 2012, Jack Ververs.

Wilt u reageren?

Stuur uw reactie aan webmaster@marienburgvereniging.nl .