Open brief aan kardinaal Eijk 2018

Eminentie,

Wij sturen u deze open brief naar aanleiding van de door u onlangs geuite zorgen over de eenheid van de Kerk; wij doelen hier zowel op uw ingezonden stuk op de website National Catholic Register als op eerdere uitspraken van uw kant.

Hoewel wij uw oprechte zorg over de eenheid van de kerk en over de zuiverheid van ons geloof waarderen, zijn wij de mening toegedaan dat elke tijd zijn eigen manier kent om deze eenheid en zuiverheid te beleven en te waarborgen.

Indachtig de discussies die Jezus aanging met de Schriftgeleerden is het de vraag hoe wij katholieken ons op moeten stellen in deze tijd, waarin relaties niet meer binnen de onderscheiden christelijke zuilen worden aangegaan, simpelweg omdat onze samenleving niet meer statisch en verzuild is maar dynamisch en fluïde is geworden. Een tijd ook waarin huwelijken niet meer voor eeuwig houdbaar blijken, en waarin de kracht van de liefde ook in man-man of vrouw-vrouw relaties wordt onderkend. Wij zien een werkelijkheid die veelkleurig is qua religie, qua samenlevingsvormen, qua opvattingen. Een wereld waarin – inderdaad – met behoorlijke regelmaat tegen de strikte regels van de kerk wordt ingegaan.

Maar wij zien ook een wereld waarin de liefde tussen mensen Godzijdank nog steeds wordt gevonden. Tussen mensen van het zelfde geloof, maar steeds vaker ook tussen mensen van verschillende geloven. Waarin ook soms blijkt dat het huwelijk, hoewel ooit aangegaan met niets dan de beste bedoelingen, niet houdbaar blijkt. Waarin mensen – en velen van ons kennen hier voorbeelden van – met pijn in het hart dit huwelijk verbreken. En soms – dank zij de genade Gods – weer een nieuwe liefde mogen vinden. Waarin mensen steeds vaker met anderen kunnen delen dat hun seksuele oriëntatie niet heteroseksueel is; waarin steeds meer de liefde zegeviert op de traditionele opvattingen. En vooral: waar mensen nog steeds in hun kerkelijke gemeenschap hun geloof willen delen tijdens (eucharistie-)vieringen.

Wij zijn dan ook blij met een Paus die het pastorale aspect van ons geloof voorrang geeft op de soms hardvochtig uitpakkende wet. Die inziet dat mensen naar het perfecte moeten streven, maar dat dit voor weinig mensen haalbaar is. Die inziet dat God liefde is, en dat wij mensen naar dit voorbeeld moeten handelen. Die naar wij denken ook de eenheid van Gods Volk wil bewerkstelligen, zich realiserend dat dit Volk niet homogeen is maar bestaat uit vele oprecht gelovige individuen.

Graag zouden wij met u en andere gelovigen de dialoog aangaan over deze onderwerpen. De boodschap die Jezus ons heeft doorgegeven behelst immers de liefde voor de medemens en kent diverse voorbeelden waar liefde boven de wet gesteld wordt.

Wij roepen u daarom op om onder de gelovigen van alle Nederlandse diocesen een dialoog te starten over de betekenis van ‘Amoris Laetitia’ en over de vraag of en in hoeverre de liefde kan en zou mogen prevaleren boven wet- en regelgeving. Een initiatief uwerzijds zullen wij van harte ondersteunen. Van onze kant zullen wij onze leden en al degenen die vinden dat de kerk de tekenen des tijds zou moeten verstaan, met klem aansporen aan deze dialoog deel te nemen. In de hoop dat Gods Geest zijn werk zal doen.

Wij hopen op een positieve reactie uwerzijds,

Hoogachtend,

Prof. Harrie van den Akker,
Voorzitter Mariënburgvereniging.

Download hier het volledige .pdf document