Geen priesterwijding voor homo’s, vrouwen en gehuwden – persbericht

Persbericht

Mariënburg, vereniging van kritisch katholieken, is uitermate verontwaardigd en teleurgesteld over het nieuwe Curie-document De gave van de priesterroeping dat op 8 december jl. is uitgebracht door de Vaticaanse Congregatie voor de Clerus. Dit document, dat nieuwe richtlijnen bevat voor de opleiding van priesters, is goedgekeurd door Paus Franciscus.
Mariënburg herhaalt hier de uitspraak van We Are Church International – waarvan de Mariënburg lid is – dat deze nieuwe richtlijnen een stap terug in de tijd betekenen.

Sigrid Grabmeier, de voorzitter van We Are Church International, formuleerde het aldus: Deze richtlijnen zijn een enorme belediging van de duizenden homo-priesters die in het verleden de Kerk met ere en toewijding hebben gediend en dat nog steeds doen. De richtlijnen staan ook in schril contrast met de fameuze uitspraak ‘Wie ben ik om te oordelen’ zoals die eerder gedaan is door Paus Franciscus.

De richtlijnen versterken het idee dat homo’s gemankeerde mensen zijn, tweede- of derderangs leden van de Kerk, niet geschikt voor het priesterambt. De richtlijnen stellen ook dat mensen die op enigerlei wijze positief denken over de homocultuur, ongeschikt zijn voor het priesterschap. Peilingen laten evenwel zien dat binnen jongere generaties de steun voor de gelijkberechtiging van homo’s en transgenders sterk toeneemt. Volgens de nieuwe richtlijnen dreigen daarom steeds meer mensen uitgesloten worden van de priesterwijding.

Verder worden alle getrouwde mensen uitgesloten, aangezien van het celibaat een absolute eis wordt gemaakt. Vrouwen komen helemaal niet in aanmerking. Door het priesterschap te blijven beperken tot celibatair levende mannen, bewerkstelligt het Vaticaan dat vrouwen en mensen met gezinnen uitgesloten blijven van elke noemenswaardige invloed op de leer en de pastorale praktijk van de Kerk. Wijding is immers een de facto eis om tot invloedrijke posities binnen te Kerk toegelaten te worden. Bovendien betekent de uitsluiting van homo’s en vrouwen impliciete steun aan die landen en culturen waar homo’s en vrouwen worden onderdrukt, aangevallen en zelfs gedood, aldus Grabmeier

Als Mariënburg onderschrijven wij volledig het betoog van de internationale beweging We Are Church: ook wij geloven dat God mensen roept om de Kerk te dienen ongeacht geslacht, seksuele geaardheid, samenlevingscontract of huwelijkse status, leeftijd, of willekeurig welk ander menselijk kenmerk. En ook wij dringen er ten sterkste op aan dat deze richtlijnen worden herroepen.