OKG Ontmoetingsdag

Ontmoetingsdag Kleine Geloofsgemeenschappen in vrij verband Eindhoven-Veldhoven 12 maart 2022

De OKG-ontmoetingsdag kleine geloofsgemeenschappen is elk jaar weer een warm bad. Fijn om samen te zijn met zoveel gelijkgestemden, en te merken dat je niet alleen lid bent van een klein lokaal clubje, maar ook deel uitmaakt van een grotere beweging van onafhankelijke geloofsgemeenschappen.

Elkaar inspireren

Het zal ook op 12 maart weer inspirerend zijn om samen te luisteren, te praten, te zingen en te vieren. En intussen te ontmoeten: oude bekenden van vorige ontmoetingsdagen en weer nieuwe gezichten. Met een uitgekiend programma, met gasten en met Brabantse gezelligheid.

Betekenis

Op deze dag gaan we in gesprek met elkaar, maar ook met een aantal maatschappelijke organisaties om te ontdekken wat we als christenen kunnen/mogen/moeten doen in deze maatschappij, en welke rol de kleine geloofsgemeenschappen daarin kunnen spelen. pdfKlik hier voor de uitnodiging OKG dag

Ontmoetingsdag Kleine Geloofsgemeenschappen in vrij verband Eindhoven-Veldhoven 12 maart 2022

Christen zijn in deze wereld Petrus wist het wel: boven op de berg Tabor blijven, met Jezus, Mozes en Elia en daar fijn gelovig zitten zijn. Maar Jezus zegt dat dat niet de bedoeling is: Jezus en de leerlingen gaan weer terug naar het dal, de echte wereld in om daar het goede nieuws te brengen, het goede te doen.
En daarmee worden ook wij opgeroepen om ons niet terug te trekken in onze kerken, maar de wereld beter te maken. Uitdagingen zijn er genoeg: de opwarming van de aarde zal desastreuze gevolgen hebben voor mens en natuur, voor de verhoudingen in de wereld, voor de nu al schrijnende ongelijkheid in welvaart en kansen.
Bestaande conflicten worden aangewakkerd, nieuwe ontstaan en leiden tot extra migratie- en vluchtelingenstromen. De wereld, maar ook Nederland wordt opgedeeld in mensen met en zonder bezit. Het vanzelfsprekende streven naar economische groei bedreigt natuur en milieu. Kunnen wij als kleine geloofsgemeenschappen hier een rol in spelen? En zo ja, welke dan? We kennen veel ruimte voor zoekers naar antwoorden en oplossingen, en pioniersplekken waar de waarde van de bijbel en de christelijke traditie herontdekt kan worden.
Juist een kerk in de marge kan een betekenis hebben die boven zichzelf uitstijgt. Als we een toekomstvisie hebben, is die dan vooral gericht op staren naar wat vroeger was, hoe het had moeten zijn, gedragen door heimwee of gemis? Of is die toekomstvisie ingegeven door een wens voor die toekomst, een droom over een nieuwe wereld, een nieuwe aarde? Met ons als haar bewoners? Een (kleine) geloofsgemeenschap , zowel gisteren, vandaag als morgen kan droom en daad, met hart en ziel samenbrengen.

Het woord gemeenschap refereert aan verbinden, aan luisteren, omzien naar elkaar. Een gemeenschap in geestverwantschap kan inspireren, troosten. Gemeenschappelijk de schouders ergens onder zetten betekent samenwerken, krachten bundelen. Een gemeenschap is ook een pleisterplaats waar ruimte is om te vieren, te delen, elkaar te ontmoeten, te schuilen. Maar….. het vergt een lange adem. Het is geen eenvoudige weg om te gaan: activisme put uit. We willen de jaarlijkse studiedag op 12 maart gebruiken om met elkaar ervaringen en gevoelens te delen, uit te wisselen en elkaar te bemoedigen. Niet door de geschetste problematieken uit te De OKG-ontmoetingsdag kleine geloofsgemeenschappen is elk jaar weer een warm bad. Fijn om samen te zijn met zoveel gelijkgestemden, en te merken dat je niet alleen lid bent van een klein lokaal clubje, maar ook deel uitmaakt van een grotere beweging van onafhankelijke geloofsgemeenschappen.

Het zal ook op 12 maart weer inspirerend zijn om samen te luisteren, te praten, te zingen en te vieren. En intussen te ontmoeten: oude bekenden van vorige ontmoetingsdagen en weer nieuwe gezichten. Met een uitgekiend programma, met gasten en met Brabantse gezelligheid. Op deze dag gaan we in gesprek met elkaar, maar ook met een aantal maatschappelijke organisaties om te ontdekken wat we als christenen kunnen/mogen/moeten doen in deze maatschappij, en welke rol de kleine geloofsgemeenschappen daarin kunnen spelen. diepen (dat gebeurt aan andere gesprekstafels) maar door te kijken wat dat doet met mensen, ook met ons. Door met elkaar frustraties, wanhoop, machteloosheid, moeheid te delen net zo goed als opstekers, invloed, lichtpunten en vertrouwen in de toekomst. ‘Als niets meer over is , is er altijd nog hoop’ is het gezegde.

DUS IN GESPREK MET ELKAAR. OVER CHRISTEN ZIJN IN DEZE WERELD.

We willen vier thema’s bespreekbaar maken in ronde-tafelgesprekken:
1. INVLOED.
Hoe kunnen we een vuist maken, invloed uitoefenen op bestuur en besluitvorming, op opinie en onderwijs, in de buurt waar we wonen? Kleine daden van verzet soms maar vooral zaadjes planten.
2. POLARISATIE.
Er treedt binnen vele maatschappelijke thema’s polarisatie op. Ook binnen kerken en geloofsgemeenschappen. Hoe gaan we daar mee om?
3. ONMACHT.
Problemen zijn vaak (te) groot, vooruitgang (te) gering. Wegkijken, drukke agenda’s, even iets doneren, frustratie, afhaken. Het voldoen aan 7 barmhartigheden is niet vol te houden. Hoe daarmee om te gaan, hoe te voorkomen dat de accu leeg raakt, dat we gedesillusioneerd raken, dat we NEE moeten zeggen? Kunnen we elkaar inspireren, een riem onder het hart steken?
4. KLEINE STEENTJES DIE DE STROMING VAN DE RIVIER VERLEGGEN.
Elke reis begint met een eerste stap, ook bergop. Er bestaan vele pareltjes die ons stimuleren, bemoedigen en, uitdagen. Welke zijn die steentjes die de rivier kunnen verleggen? Tijdens de gesprekken gaat het om uitwisseling van eigen ervaringen. Maar zeker ook om de vraag wat het betekent voor ons als gelovige. En zien we zelfs een rol voor onze organisaties? Bieden we een moreel kompas aan de samenleving en zijn we daarin zichtbaar?

Key note door dr. Frank Bosman.

Dr. Frank G. Bosman (1978) is een rooms-katholiek cultuurtheoloog, bekend om zijn spraakmakende mening over cultuur en religie. Hij is een graag geziene gast op diverse radio- en televisieprogramma’s, maar ook in de kranten en op diverse internetsites. Bosman is werkzaam aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit Tilburg.
Frank Bosman zal ons opwarmen, wakker schudden, appelleren aan onze specifieke rol als geloofsgemeenschap, vanuit Bijbelse opdracht, vanuit onze opvatting van Christen zijn en vanuit onze (in belang afnemende) functie en positie in de maatschappij. Hij verricht de aftrap rond de 4 sentimenten die we s ’middags met elkaar willen delen, uitwisselen en waarom we elkaar zouden moeten bemoedigen en stimuleren.

De organisatie

ligt in handen van 5 geloofsgemeenschappen in Eindhoven en Veldhoven te weten : de Geloofsgemeenschap Augustinus, Stichting Oecumenische Vieringen Eindhoven, Oud-Katholieke Parochie Maria Magdalena, Oase en De Kapel.

De maatschappelijke uitdagingen

worden gepitcht door 4 regionale organisaties die zich ieder op eigen wijze bezighouden met een aspect uit die enorme grote lijst van maatschappelijke problemen:

 De Wasven boerderij
 Vluchtelingen in de knel
 Exodus
 Present.

In een korte pitch zullen ze trachten zichtbaar te maken hoe ZIJ denken dat burgers kunnen omgaan met hun gevoelens van INVLOED, POLARISATIE,ONMACHT en KLEINE STEENTJES. Het accent van hun pitch ligt op burgerparticipatie, burger-verantwoordelijkheid en specifiek participatie door geloofsgemeenschappen.

Praktische informatie

De locatie is de Immanuelkerk te Veldhoven. Teullandstraat 1 5503VV Veldhoven.
Met parkeergelegenheid, een goede OV verbinding via (trein) station Eindhoven en bus 319 of 402. Meld u (tijdig) aan, graag VOOR 24 februari 2022! Dat kan op ontmoetingsdag@kapel-eindhoven.nl

Corona

De organisatie volgt de ontwikkelingen op de voet en hanteert als basisregel dat we de richtlijnen volgen van de overheid die rond 12 maart zullen gelden. Op 28 februari zal het organisatiecomité op basis van de dan geldende regels en richtlijnen besluiten of de dag doorgaat of niet.

Streaming.

zie www.kerkomroep.nl/#/kerken/21867 Een groot deel van de studie dag zal worden gestreamd, dat geldt zeker voor het ochtend programma, de afsluitende vesperdienst en enkele reflectie-interviews.

Programma

Ontvangst vindt plaats vanaf 10 uur met koffie & thee. Het dagprogramma in grote lijnen:

10.00-10.30 ontvangst, koffie, welkom
10.30-10.45 samenzang, toelichting op de dag
10.45-11.30 Frank Bosman en reacties.
11.30-12.15 4 pitches rond maatschappelijke uitdagingen
12.15-13.30 lunch (deels vegetarisch)
13.30-15.00 6 kwartier om roulerend tafels op te zoeken op de 4 thema’s van Onmacht, Invloed, Polarisatie en Kleine steentjes.
15.00-15.15 pauze
15.15-15.30 reflectie interviews onder enkele deelnemers en afsluiting door de dagvoorzitter
15.30-16.00 Vesper dienst, met veel zang (met medewerking van leden van de koren van de organiserende 5 partijen) .
16.00 gelegenheid voor napraten met een drankje Eigen vrijwillige bijdrage:

De organisatie mag zich verheugen op subsidies van Vereniging Marienburg, Stichting OKG en Centrum voor Pastorale Toerusting.
Desalniettemin is de organisatie ook afhankelijk van een kleine persoonlijke bijdrage voor dekking van de kosten (ca 5 euro/pp). Niet verplicht, naar draagkracht, mag meer zijn.

Een bijdrage kan worden gestort op
rekening NL39 TRIO 0197 9811 86
tnv. Stichting de Kapel Eindhoven
o.v.v ontmoetingsdag OKG Veldhoven.

Contact

Voor vragen: email adres ontmoetingsdag@kapel-eindhoven.nl
Telefonisch contact : Sjef Ernes, vz werkgroep OKG studiedag, 06-55154731
Tel Immanuel kerk : 040 253 2669

Klik hier voor de uitnodiging OKG dag