Levendige Algemene Vergadering

2012 avMariënburg kijkt terug op een geanimeerde  Algemene Vergadering. Er was de gebruikelijke aandacht voor het afgelopen jaar en het lopende jaar. Zoals voor het ontstaan van de nieuwe San Salvator Gemeenschap waarover we uit eerste hand werden geïnformeerd. Daarnaast hoorden we leuke ideeën en een boeiende inleiding over oecumene: Zonder wrijving geen glans.

Pastoraal beraad

De actie van Mariënburg om de bisschoppen te bewegen tot een pastoraal beraad met de gelovigen is nergens op uitgelopen. Verder doordenkend over een landelijk pastoraal beraad is in bestuur het idee opgekomen op diverse plekken in het land hoorzittingen te organiseren. Wat leeft er onder mensen die zich ongerust maken over en verantwoordelijk voelen voor de gang van zaken in de Nederlandse kerkprovincie? De vergadering vond de hoorzittingen een goed idee.

Wat geloven wij? Het vervolg

De evaluatie van  'Wat geloven wij?' krijgt een vervolg. Het evaluatierapport wordt nagelezen op kenmerkende, wellicht uiteenlopende inzichten. Een werkgroepje, bestaande uit redactieleden van magazine resp. website, en een theoloog, zal in de zomer met een voorstel komen. Einddoel is een artikel om tot een brede discussie te komen. Op de website is onder het tabblad Activiteiten een pagina gemaakt waarin we de voortgang bijhouden.

Op de website rk-kerkplein.org start over twee weken een catechetisch project waarin de laatse boeken van de Belgische Jezuiet Roger Lenaers centraal staan.

Congres 2012

De voorzitter van de congrescommissie informeerde over de doelstelling en aanpak voor het volgende congres. Het thema is de vraag hoe we ons als kritisch katholieken verhouden tot de seculiere maatschappij. Is er zoiets als een katholieke identiteit?
De sprekers zijn Jan van Hooydonk (Volzin), Henk Meeuws (proefschrift Diaconie) en Geeske Hovingh (De Nieuwe Liefde). Ook komt er een zangworkshop onder leiding van Jan Hulsbergen. Datum: 27 oktober 2012, in Amersfoort, congrescentrum Eenhoorn van Regardz.

Bezield verband

In Amsterdam is op initiatief van Mirjam Wolthuis (Dominicusgemeente) een denktank ontstaan. Drie onderwerpen hebben de aandacht:

  • een website Bezield Verband als verbinding tussen nieuwe kritische geloofsgemeenschappen
  • een 'voorgangers-atelier' waar voorgangers van nieuwe gemeenschappen van elkaar kunnen leren
  • leerhuizen voor de vorming van de mensen die nieuwe gemeenschappen 'runnen'.

Mariënburg zou zulke ontwikkelingen kunnen faciliteren.

Catshuis

De aanwezigen stemden in met een voorstel om de onderhandelaars in het Catshuis een bericht te sturen. Tijdens de vergadering is geen tekst meer vastgesteld.

Op zoek naar onszelf

In de rondvraag werd opnieuw een suggestie gedaan de naamgeving van magazine en verenging aan te passen. Voortaan spreken over 'bewogen kritisch katholieken'. Vorig jaar was de suggestie gedaan te spreken over 'kritisch christenen'. Al werden deze suggestie's niet overgenomen: het is altijd zinvol na te denken hoe we tegen onszelf aankijken.
Terzijde: ook de column Nieuwe tijden, nieuwe dilemma's van Mirjam Wolthuis op deze website gaat over zulke vragen. Hoe ziet een zelfstandige geloofsgemeenschap zichzelf ?

In het verlengde hiervan paste ook een aanbeveling om het begrip 'kerk' in het magazine altijd goed te omschrijven. Hebben we het over een wereldwijde of landelijke organisatie, over een geloofsgemeenschap, over een gebouw, over ...? Ook werd de suggestie gedaan om meer aandacht te besteden aan cijfermatige gegevens, bijvoorbeeld over kerkbezoek en aantallen pastores en parochies.

PR en ledenwerving

Ook deze keer weer het vertrouwde beeld van vragen uit de vergadering naar meer foldermateriaal, naar gerichte marketing op parochiebladen - inclusief het bekende tegengas van verhalen dat folderpakketten in hun geheel door de pastoor verwijderd worden en welke slimme tegenstrategie dan weer kan worden toegepast. Een constatering is dat de pastoors in toenemende mate invloed uitoefenen op de parochiebladen.

'Zonder wrijving geen glans'

Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad van Kerken en naar eigen zeggen vertegenwoordiger van de gevestigde orde, sprak in het middagdeel over de oecumene. Kernachtige samenvatting van zijn inleiding: Kerken varen wel bij kritiek, kerken varen wel bij het gesprek met de secularisatie en kerken varen wel bij een theologie van spirituele gastvrijheid.
De volledige tekst Zonder wrijving geen glans kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Plaatselijke oecumene2012 raadvankerken

Er is nog steeds veel mogelijk. De Raad van Kerken ontwikkelde handige instrumenten om de oecumene tussen plaatselijke geloofsgemeenschappen jong en vitaal te houden. Een checklist, bij wijze van thermometer van de plaatselijke oecumene, en een model voor een convenant waarmee plaatselijke geloofsgemeenschappen onderlinge afspraken kunnen vastleggen over oecumenische samenwerking.
Dit is uitgegeven onder de titel Gebundelde krachten in de oecumene in de reeks Bezinning van de Raad van Kerken (nr. 41/2012).
Klaas van der Kamp deelde de boekjes uit aan de aanwezigen.Onderaan deze pagina mogelijkheid om tekst te downloaden en te verspreiden.

Kritisch katholiek debat

De nieuwe website is bedoeld om het katholieke discours te stimuleren. De deelnemers aan de Algemene Vergadering worden dus uitgenodigd regelmatig een reactie te plaatsen op een van de lopende debat-onderwerpen. Als we als leden zelf actief meedoen aan debatten, mogen we verwachten dat ook anderen dat gaan doen en dat de discussie wordt verbreed.

U kunt reageren in een debat, maar u kunt ook zelf een onderwerp aankaarten. Stuur uw tekst naar de webredactie.

Meer lezen

pdfInleiding Klaas van der Kamp: Zonder wrijving geen glans

pdfGebundelde krachten in de oecumene (uitgave Raad van Kerken)

 Website van de Raad van Kerken