De Nederlandse overheid stelt voorwaarden voor het verkrijgen van de status als Algemeen Nut Beogende Instelling. Een van de voorwaarden is openbaarheid van navolgende informatie op de website.


 

pdfStatuten


 

 


Het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer, RSIN
(voorheen: Fiscaal nummer):  0078.51.200


 


 

  • MARIËNBURG is een vrijwilligersorganisatie en heeft geen personeel in dienst.
  • Bestuursleden ontvangen geen beloning maar ontvangen op declaratiebasis een vergoeding voor reiskosten, en een vaste vergoeding van € 120 per jaar voor representatieve en/of administratieve kosten.
  • Leden die als vrijwilliger en in overleg met het bestuur actief zijn voor de vereniging, waaronder leden van werkgroepen, krijgen daarvoor de kosten -veelal reiskosten- op declaratiebasis vergoed. In een enkel geval worden ook afspraken gemaakt over vergoeding van uren.

 


 

 


VOLGT

 


 

 

Uitgaven 2015   Inkomsten 2015
Vergelijkend cijfer 2014       Vergelijkend cijfer 2014  
           
PROJECTKOSTEN   28,872      
2014   37.019      
Activiteiten en ondersteuningen 7.967     Contributies en giften 65,683
Leerhuisproject 3.569     Rente 3.180
Congres 17.250        
Overig 86        
           
VASTE KOSTEN    33.068      
2014   28.988      
Magazine 31.667        
Website 1.101        
Internationale contacten 300        
           
BEHEERSKOSTEN   34.465      
2014   34.918      
Bureaukosten 28.220        
Bestuurskosten 4.195        
Algemene ledenvergadering 838        
Overige beheerskosten 1.212        
           
BIJZONDERE BATEN/LASTEN
0        
2014   2.352      
           
TOTAAL UITGAVEN
  96.405   TOTAAL INKOMSTEN 68.863
2014   98.573   2014 60.605
           
Resultaat   -/-27.542      
2014   -/-40.320       

BALANS eind 2015     
Activa
      Passiva
 
           
Vaste activa   175.960   Schulden op korte termijn 32.981
Vlottende activa   9.602   Continuïteitsreserve 50.000
Liquide middelen   2.510   Vrij eigen vermogen 105.591
TOTAAL ACTIVA   188.072   TOTAAL PASSIVA 188.072
eind 2014   187.083   eind 2014 187.083

 

 UItgaven 2014     Inkomsten 2014  
 Vergelijkend cijfer 2013        Vergelijkend cijfer 2013
           
 PROJECTKOSTEN    37019      
2013   8896      
 Subsidies en ondersteuningen 6504        Contributies en giften 56254
Congres  30515      Rente 4351
           

 
         
 VASTE KOSTEN   28988      
2013   32738      
Magazine 24746        
Website 460        
Ledenwerving 2393        
Internationale contacten 1389        
 
         
 BEHEERSKOSTEN    34918      
2013   30793      
Bureaukosten 28153        
Bestuurskosten 3095        
Algemene ledenvergadering 1526        
Overige beheerskosten 2144        
 
         
TOTAAL UITGAVEN
   100925    TOTAAL INKOMSTEN  60605
2013   72427   2013 72291
 
         
 RESULTAAT   -/- 40320
     
2013   -/- 136      

         
Activa eind 2014       Passiva eind 2014  
           
Vaste activa   175523   Schulden op korte termijn 4450
Vlottende activa   9191   Continuïteitsreserve  50000
Liquide middelen    2369   Vrij eigen vermogen 132633
TOTAAL ACTIVA   187083   TOTAAL PASSIVA 187083
2013   230170   2013 230170

 


Uitgaven 2013   Inkomsten 2013
Vergelijkend cijfer 2012       Vergelijkend cijfer 2012  
           
PROJECTKOSTEN   8896      
2012   3059      
Activiteiten en ondersteuningen 5208     Contributies en giften 67425
Beraad NL katholieken 1842     Rente 4866
2of3 bijeen 1846        
           
VASTE KOSTEN   32738      
2012   30245      
Magazine 22931        
Website 637        
Congres 7918        
Internationale contacten 1252        
           
BEHEERSKOSTEN   30793      
2012   35458      
Bureaukosten 25734        
Bestuurskosten 2877        
Algemene ledenvergadering 1218        
Overige beheerskosten 964        
           
TOTAAL UITGAVEN
  72427   TOTAAL INKOMSTEN 72291
2012   66544   2012 82302
           
Resultaat   -/-136      
2012   15758      
           
Activa eind 2013       Passiva eind 2013  
           
Vaste activa   222000   Schulden op korte termijn 9568
Vlottende activa   4445   Continuïteitsreserve 50000
Liquide middelen   3725   Vrij eigen vermogen 170602
TOTAAL ACTIVA   230170   TOTAAL PASSIVA 230170

 


Ga naar www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/
Zoektermen:  Instelling = marienburg [zonder puntjes op de e];   Vestigingsplaats = waalre.
april 2016/maart 2017