De Nederlandse overheid stelt voorwaarden voor het verkrijgen van de status als Algemeen Nut Beogende Instelling. Een van de voorwaarden is openbaarheid van navolgende informatie op de website.


 

pdfBeleidsplan 2014/2015: Toekomst Mariënburg

Voor 2016 wordt een nieuw beleidsplan voorbereid.


 

 


 

pdfStatuten


 

 


 

Het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer, RSIN
(voorheen: Fiscaal nummer):  0078.51.200


 


 

  • MARIËNBURG is een vrijwilligersorganisatie en heeft geen personeel in dienst.
  • Bestuursleden ontvangen geen beloning maar ontvangen op declaratiebasis een vergoeding voor reiskosten, en een vaste vergoeding van € 120 per jaar voor representatieve en/of administratieve kosten.
  • Leden die in overleg met het bestuur actief zijn voor de vereniging, waaronder leden van werkgroepen, krijgen daarvoor de kosten -veelal reiskosten- op declaratiebasis vergoed.

 


 


UItgaven 2014
    Inkomsten 2014
 
 Vergelijkend cijfer 2013     
  Vergelijkend cijfer 2013
       
 PROJECTKOSTEN    37019      
2013
  8896
   
 Subsidies en ondersteuningen 6504    
 Contributies en giften 56254
Congres  30515    Rente 4351
           

 
         
 VASTE KOSTEN   28988
2013
  32738      
Magazine 24746        
Website 460        
Ledenwerving 2393        
Internationale contacten 1389        
 
         
 BEHEERSKOSTEN    34918      
2013
  30793
     
Bureaukosten 28153        
Bestuurskosten 3095        
Algemene ledenvergadering 1526        
Overige beheerskosten 2144        
 
         
TOTAAL UITGAVEN
   100925  TOTAAL INKOMSTEN  60605
2013
  72427
  2013
72291
 
         
 RESULTAAT   -/- 40320
     
2013
-/- 136
     
 
       
Activa eind 2014       Passiva eind 2014  
           
Vaste activa   175523   Schulden op korte termijn 4450
Vlottende activa   9191   Continuïteitsreserve  50000
Liquide middelen    2369   Vrij eigen vermogen 132633
TOTAAL ACTIVA   187083   TOTAAL PASSIVA 187083
2013
  230170
  2013
230170

  

Uitgaven 2013
Inkomsten 2013
Vergelijkend cijfer 2012 Vergelijkend cijfer 2012  
       
PROJECTKOSTEN 8896      
2012   3059
   
Activiteiten en ondersteuningen 5208
Contributies en giften 67425
Beraad NL katholieken 1842   Rente 4866
2of3 bijeen 1846        
           
VASTE KOSTEN 32738
2012   30245      
Magazine 22931        
Website 637        
Congres 7918        
Internationale contacten 1252        
           
BEHEERSKOSTEN 30793      
2012   35458      
Bureaukosten 25734        
Bestuurskosten 2877        
Algemene ledenvergadering 1218        
Overige beheerskosten 964        
           
TOTAAL UITGAVEN
72427 TOTAAL INKOMSTEN 72291
2012   66544   2012 82302
           
Resultaat   -/-136      
2012 15758      
       
Activa eind 2013       Passiva eind 2013  
           
Vaste activa   222000   Schulden op korte termijn 9568
Vlottende activa   4445   Continuïteitsreserve 50000
Liquide middelen   3725   Vrij eigen vermogen 170602
TOTAAL ACTIVA   230170   TOTAAL PASSIVA 230170

 


 


Ga naar www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/
Zoektermen:  Instelling = marienburg [zonder puntjes op de e];   Vestigingsplaats = amersfoort.
november 2015