Mariënburgvereniging   Mutatie 1   Stamkaart : ?code? / Debiteur    
    Het Fort 29 / 5581 AB / Waalre   Contributie ?contributie?   Datum : ?currentDate??    
    040-8442967 / di. & do. 09:00-12:30 uur   Datum : ?dat-mut1?   Contact : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    
            Grootboek : ?gb-mut1?            
    Lid-nr : ?lid-nr?   Dagboek : ?db-mut1?            
    Dat-In : ?dat-in?                    
    Dat-Eind : ?dat-eind?   Mutatie 2   Categorie : ?categorie?    
            Bedrag ?mut-2?   Code : ?code?    
    Organisatie : ?organisatie?   Datum : ?dat-mut2?    Status 2018 :      
    Titel : ?titel?   Grootboek : ?gb-mut2?            
    Voornaam : ?voornaam?   Dagboek : ?db-mut2?   Betaalperiode : ?betaalperiode?    
    Voorletters : ?voorletters?            Betaalwijze : ?betaalwijze?    
    Tussenvoegsel : ?tussenvoegsel?   Mutatie 3   IBAN : ?iban?    
    Naam : ?naam?   Bedrag ?mut-3?    Mandaat ID : ?machtigings-nr?    
    Straat : ?straat?   Datum : ?dat-mut3?    Datum Macht. : ?dat-mach?    
    Huisnr-Toev : ?huisnr-toev?   Grootboek : ?gb-mut3?    Incasso type : ?inc-type?    
    Postcode : ?postcode?   Dagboek : ?db-mut3?   Incasso valide :      
    Plaats : ?plaats?                    
    Land : ?land?   Debiteuren KKA 2016            
            Bedrag
?bedrag?            
    E-mail : ?e-mail?   Betaald '17 ?betaald?   Aanmelding : ?aanmelding?    
    Telefoon : ?telefoon?   Betaald '18 ?openstaand?   Opmerking : ?opmerking?    
    GSM : ?gsm?   Datum : ?dat-ope?   Backend : ?backend?    
    Aanhef : ?aanhef?   Grootboek : ?gb-ope?            
    Dat-Geb : ?dat-geb?   Dagboek : ?db-ope?   Status 2017 :      
                             
                             

 

JAARREKENING 2017

MARIËNBURGVERENIGING

VERKORTE VERSIE

 

BALANS

   

31-12-2017

 

31-12-2016

ACTIVA

       

Financiële activa

224.790

260.323

Oikocredit 21232/455954

52.479

51.684

Dep. NL48RABO1096282909

30.000

60.000

Sparen NL33RABO3658400536

112.000

148.639

ASN NL20ASNB0951335383

30.311

--

 

Vorderingen en Overlopende activa

 

 

2.616

 

 

3.883

Debiteuren

520

250

Overlopende activa

1058

--

Kortlopende vorderingen

1.038

3.633

Liquide middelen

22.423

17.218

Kas

--

385

Bank NL22RABO0119187051

1.523

3.515

Bank NL77RABO0329921568

16.247

10.621

Bank NL21INGB0005597803

4.568

2.697

Bank NL20ASNB0951335383

85

--

 

249.829

281.424

   

============

 

============

PASSIVA

       

Eigen vermogen

234.756

263.153

Eigen vermogen 1 januari

263.153

155.091

Resultaat boekjaar

-/- 23.397

108.062

Bijzondere last uit 2016

-/-5.000

   

Schulden KT en overlopende passiva

 

 

15.073

 

 

18.271

Crediteuren

14.506

17.626

Schulden en overlopende posten

467

645

 

249.829

281.424

   

============

 

============

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017

 

WERKELIJK 2017

BEGROTING 2017

WERKELIJK 2016

LASTEN

           

Kosten eigen

organisatie

 

 

29.655

 

 

27.910

 

 

40.323

Bestuurskosten

5.861

5.700

5.638

Kantoorkosten

17.668

15.210

30.479

Website

1.859

1.000

843

Algemene leden-

vergadering

 

 

4.267

 

 

6.000

 

 

3.363

Activiteiten en projecten

 

 

52.131

 

 

61.200

 

 

46.785

Mariënburg Magazine

29.716

31.000

29.241

Congres

20.112

25.000

15.301

Internationale contacten

1.264

1.500

906

Overige projecten en

ondersteuning

 

 

1.039

 

 

3.700

 

 

1.337

Overige lasten

1.081

3.000

3.428

Resultaat boekjaar

         

108.062

 

82.867

92.110

198.598

   

============

 

============

 

=============

BATEN

           

Contributies

39.148

40.000

45.872

Abonnementen

2.568

3.000

   

Giften en legaten

15.517

10.000

150.243

Rente en dividend

2.237

2.000

2.483

Resultaat boekjaar (negatief)

23.397

37.110

   
 

82.867

92.110

198.598

   

============

 

============

 

=============


NB: Een bijzondere last ad 5000 euro die betrekking heeft op 2016 is direct ten laste van het vermogen gebracht, ten einde het beeld van het jaarresultaat zo juist mogelijk weer te geven.

 

 

Met de leden, aanwezig op de Algemene Vergadering, is uitgebreid stilgestaan bij de Beleidsnota van het bestuur. Aan de hand van wat de leden hebben ingebracht, is de nota bijgesteld. De komende jaren staan de volgende beleidsuitgangspunten voorop:

Logo MB 10x15 300p PRIVACYVERKLARING MARIËNBURGVERENIGING

Deze verklaring is opgesteld door Mariënburgvereniging (MV) om te voldoen aan de vereisten van de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 van toepassing is.

2017 02 2 of 3 bijeen logo copy2of3bijEEN is een onafhankelijk netwerk voor personen of groepen die in een ontspannen omgang met de bijbelse geloofstraditie elkaar door informatie, ontmoeting en samenwerking willen helpen grondiger te leren, zinvoller te vieren en mee te werken aan een betere wereld, te beginnen bij onszelf.

Mariënburg maakt deel uit van de Verbondstafel van 2of3bijEEN.

Website van 2of3bijEEN