Rechtscultuur in de kerken

Rechtscultuur 

Een kerk heeft een goede rechtscultuur als de kerkorde en andere regelingen:

  • helder zijn geformuleerd
  • consequent en billijk worden toegepast
  • dienstbaar zijn aan de roeping van de kerk
  • aangepast kunnen worden aan nieuwe tijden en situaties
  • stroken met de algemeen erkende mensenrechten
  • aansluiten bij de civiele wetgeving.

Alleen een kerk met een goede eigen rechtscultuur kan met gezag pleiten voor naleving van de mensenrechten in de samenleving als geheel.

Werkverband 

Het Werkverband voor de Rechtscultuur in de Kerken (WRK) is opgericht in 2004 als een voortzetting van de Commissie Mensenrechten in de Kerk van de voormalige Acht Mei Beweging. Het WRK maakte studies van de feitelijke kerkelijke rechtscultuur in met name de katholieke kerk, signaleerde knelpunten en deed voorstellen tot verbetering.

Het WRK was lid van het Europees Netwerk Kerk in Beweging.

Het WRK stond onder bezielend voorzitterschap van Ruud Bunnik. Ruud overleed op 25 oktober 2013. De andere leden hebben aan de hand van de notities van Ruud Bunnik de onderhanden studie over het kerkelijk wetboek afgerond. Daarmee is een einde gekomen aan het WRK.

Meer lezen 

pdfHandleiding voor zelfstandige geloofsgemeenschappen 

pdfHet zeventiende document van Vaticanum II: DERTIG KAAR KERKELIJK WETBOEK

Kerkelijk wetboek nuttig voor kerkvernieuwers


 10 mei 2014