Jaarverslag 2011

Pastoraal beraad

Mariënburg riep de bisschoppen op tot een pastoraal beraad met iedereen die zich mede-verantwoordelijk voelt voor de katholieke kerk in Nederland. Om van gedachte te wisselen over mogelijkheden tot een opleving van het kerkelijk leven, en over de manier waarop dit alles vorm zou kunnen krijgen.

Mariënburg stelde voor in 2012-2013 in elk bisdom een pastoraal beraad te houden, en een nationaal beraad ter afsluiting in 2013-2014. Dit voorstel was mede ingegeven door de oproep tot nationale dialoog van de Duitse bisschoppen.

De bisschoppen hebben dit voorstel afgewezen, omdat er  “voldoende gremia zijn (…) waar goed en intensief contact wordt gehouden met de gelovigen in de verschillende bisdommen”. De bisschoppen doelen op de bijeenkomsten van leden van pastorale teams in dekenaten, de Diocesane Pastorale raden, en de contacten bij de regelmatige bezoeken van bisschoppen aan parochies.
Mariënburg heeft de bisschoppen daarop laten weten dat het haar gaat om een open onderlinge dialoog met en om verantwoording aan de kerkleden in Nederland . "Een kerk die een open dialoog niet aandurft, marginaliseert zichzelf. (…)  Als de kerk niet van boven af wil hervormen, dan zullen de kerkleden het zelf moeten doen.”

Communicatie

In 2011 zijn de thema’s gekozen waar Mariënburg zich in haar communicatie op gaat richten.
En wel als tweerichtingsverkeer, dus in de vorm van debat. Er zijn drie 'geloofsgerichte' thema’s:

  • geloof verbinden met het eigen leven
  • bemoedigen van gelovigen in het land
  • de kerkleiding blijven aanspreken op verantwoordelijkheid en afleggen van verantwoording.

Daarnaast zijn er drie maatschappijgerichte thema’s. Want  christenen staan midden in de maatschappij en hebben daar verantwoordelijkheden.

  •  opkomen voor gerechtigheid
  • aandacht vragen voor de kracht van delen en barmhartigheid
  • opkomen voor de heiligheid van alleswat leeft

De belangrijkste voertuigen voor het debat zijn het magazine, de website en het congres.

Wat geloven wij?

In december 2010 heeft Marienburg leden en niet-leden uitgenodigd in kleine groepen te spreken over ‘Wat geloof ik? - Wat geloven wij?’. In totaal hebben ruim 200 personen in 20 gespreksgroepen deelgenomen. Uit de evaluatie blijkt dat vrijwel alle deelnemers de gesprekken als positief hebben ervaren. Men verwonderde zich over het herkennen van eigen standpunten in die van anderen en het was bevrijdend te ervaren dat een mens niet alleen staat met twijfels.

Congres

Op het congres stond centraal de inleiding van Alex van Heusden, bijbelwetenschapper en gespecialiseerd in de geschiedenis van het vroege christendom. Via een tocht door de christelijke oudheid voerde hij de vergadering naar het oude jodendom en de joodse oorsprong van het christendom. Vanaf de Verlichting, maar vooral na de Tweede Wereldoorlog, ontstond hiervoor meer en meer aandacht. Men ging de Schrift opnieuw ontdekken, met name in het leerhuis.
Een belangrijke ontdekking was dat de Schrift zich voortdurend uitspreekt over maatschappelijke en politieke zaken en daarin partij kiest voor de armen. Het draait het om ‘sociale gerechtigheid’ en ‘een rechtvaardige economie’. Mensen leven tastend en zoekend in het leerhuis voor een betere wereld.

Nationaal beraad in de USA

Een Nederlandse delegatie bezocht het nationaal beraad van het American Catholic Council. 1800 katholieken kwamen hier bijeen. Hans Küng zette in een op video opgenomen interview de actiepunten voor kerkvernieuwing op een rij, zoals de afschaffing van het verplichte celibaat en de toelating van vrouwen tot kerkelijke ambten. Anthony Padovano benadrukte dat het Tweede Vaticaans Concilie de kerk vooral zal als het volk van God onderweg, als de gehele geloofsgemeenschap.
Het beraad werd afgesloten met een imposante viering onder de titel  Be With Us, Holy Spirit, and Fill Us With Your Wisdom.

Voorzitter neemt afscheid

Erik Jurgens legde zijn functie als voorzitter neer. Onder zijn leiding ging Mariënburg de weg op van het openbaar debat.

Meer lezen

pdfJaarverslag 2011