Kritisch katholiek debat 2008 - 2011

 logo k

Mariënburg is zich na jaren van stilte sinds 2008 weer uitdrukkelijk gaan richten op het kritisch katholiek debat. Onderling debat tussen de katholieken is op zichzelf zinvol. Maar het heeft mede tot doel om starre standpunten van de kerkleiding van repliek te dienen en in beweging te krijgen.

In 2010 besloot Mariënburg dit debat ook op internet te gaan voeren. Daartoe is in 2011 de website aangpast.

Oproep tot publiek debat

Een oproep van het congres 2009 tot publiek debat om beweging te krijgen in onbuigzame uitspraken van kerkelijke autoriteiten over bijvoorbeeld seksualiteit. De oproep verwijst naar de recente encycliek 'Caritas in veritate' . Deze encykliek laat zien dat de kerk heel goed in algemene zin inspirerend kan spreken over morele waarden.

Resolutie

Op 7 juli 2009 presenteerde de paus een nieuwe encycliek, Caritas in veritate. De encycliek stelt twee criteria voor moreel handelen centraal: ‘gerechtigheid en algemeen welzijn’. De encycliek laat zien dat de kerk over morele waarden in het publieke domein inspirerend kan spreken. Zo roept de encycliek op tot ‘economische vormen gebaseerd op solidariteit’ en tot ‘het erkennen van migranten als menselijke personen met fundamentele rechten’

Heel anders spreekt de kerk over morele waarden in het persoonlijke leven van de gelovigen. Met name over seksualiteit, voorbehoedmiddelen, abortus of stervenshulp, hebben de kerkelijke autoriteiten veelal onbuigzame standpunten.

Sommige kerkelijke autoriteiten veroorloven zich bovendien in concrete gevallen onbarmhartige uitspraken, waarbij geen ruimte wordt gelaten voor weloverwogen beslissingen van de betrokken gelovigen. Zo werd de vader van Eluana Englaro uitgemaakt voor beul omdat hij zijn dochter na 17 jaar in coma op een waardige manier liet sterven. De Nederlandse kerkelijke autoriteiten reageren genuanceerder maar nemen geen afstand van zulke uitspraken.

Het zou de kerk sieren als zij meer respect zou tonen voor de eigen verantwoorde morele beslissingen van de betrokkenen. Op deze voor de individuele mens hoogstpersoonlijke terreinen nemen de meeste katholieken immers al hun eigen verantwoordelijkheid, en handelen in afwijking van de kerkelijke uitspraken. De kerk doet er niet verstandig aan die kloof te laten bestaan. Zij kan zich beperken tot het uitdragen van haar opvatting over morele waarden in algemene zin, net zoals zij dit doet in publieke zaken.

Mariënburg, vereniging van kritisch katholieken, roept op tot een publiek debat onder de gelovigen om deze starre standpunten van repliek te dienen en in beweging te krijgen. Het zou al mooi zijn als zulke standpunten in Nederland niet meer in het openbaar worden geuit, omdat zij veelal schade toebrengen aan de kerk en niet zijn gegrond op de evangelische boodschap.

Verschraling pastorale zorg

Oproep tot actie gedaan tegen de verschraling van pastorale zorg

In verschillende parochies is er sprake van verschraling van pastorale zorg, van liturgische beknotting en van een beperking van de inzet van vrijwilligers tot de meer materiële gang van zaken. Een en ander vaak in de context van fusies tussen parochies. Centraal staan de priesters, vrouwen blijven uitgesloten van kerkelijke ambten en wie niet kan aarden in het heteroseksuele eeuwigdurende huwelijk zal het weten. Het leven van die geloofsgemeenschappen verschraalt tot kerkelijke bijeenkomsten onder leiding van priesters die de mis komen opdragen. Pastorale zorg en barmhartigheid is zoek geraakt. 31 oktober 2009 Mariënburg, vereniging van kritisch katholieken, is teleurgesteld dat de situatie zich zo heeft ontwikkeld. Wij roepen gelovigen daarom op zelf de verantwoordelijkheid te nemen door deze problemen regelmatig aan de orde te stellen in parochiebijeenkomsten. Wij adviseren de betreffende parochianen ook om contact en samenwerking te zoeken met parochies waar het wel lukt om een bloeiende geloofsgemeenschap in stand te houden.

Verantwoording en debat

"Autoritair gebrek aan bereidheid tot verantwoording en debat aan de kant van de bisschoppen leidt bij het kerkvolk helaas overwegend tot afgestompte onverschilligheid. Niets is ondermijnender voor een levende gemeenschap dan zulke onverschilligheid.
De Mariënburgvereniging wil dit doorbreken. Als de kerkleiding geen debat wil, voeren wij dat zelf onderling wel. We vormen een meldpunt waar voorbeelden van autoritaire vormen van kerkelijke gezagsuitoefening kunnen worden opgegeven, en terzake zwartboeken kunnen worden opgesteld. We voeren actie om de vrouwen ook in de kerk als gelijken te behandelen. We stimuleren parochies als zij zelf eigentijdse vormen van kerk-zijn ontwikkelen. En we blijven vertrouwen op de Geest, die vroeg of laat ook bisschoppen zal weten te inspireren."

Erik Jurgens, voorzitter Mariënburg, in het Brabants Dagblad van 24 april 2008

Gelijkheid van mannen en vrouwen in de kerk

"De gelijkheid van mannen en vrouwen behoort, in het kader van de mensenrechten, tot de wezenlijke ethiek van onze westerse samenleving. Ook in de r.k.-kerk."

Erik Jurgens, voorzitter Mariënburg, in MV-NU van maart 2008

2008 Legitimatie van de ambtsdrager

"Welke legitimatie heeft een ambtsdrager - in onze dagen en in onze samenleving - als hij zijn ambt verkregen heeft zonder dat degenen waarover hij gezag wil uitoefenen ook maar enige invloed hebben gehad op die benoeming? In de rest van de samenleving is het antwoord: die mist elke legitimatie."

Erik Jurgens, voorzitter Mariënburg, in Trouw van 26 april 2008


 bijgewerkt juni 2014