logo x

De regio organiseert drie inleidingen over de vraag Wat houden we nog over?

 

 

2016 council50


Ter herdenking van de sluiting van het Tweede Vaticaans Concilie in 1965 heeft een hondertal bezorgde katholieken in november een verklaring opgesteld: de Council 50 Declaration. U kunt die ondertekenen!


2015 Council 50

 

Council 50: een initiatief is gericht op de 50ste verjaardag dit najaar van de sluiting van het Vaticaans Concilie in 1965.

 

Bij Waarderende Gemeenteopbouw gaat het om met andere ogen te kijken en luisteren naar wat gelovigen bezielt, waarin ze vreugde scheppen, wat hun vertrouwen geeft en hoop.

Waarderend veranderen is een relationele benadering van vernieuwen en veranderen die mensen verbindt, energie geeft en die tot nieuwe, bruikbare kennis en ideeën leidt.

Een waarderende benadering is niet vanzelfsprekend, In het algemeen gaan evaluaties op zoek naar ´wat niet werkt´. Wanneer dat gevonden is, start een oplossing van het gevonden probleem. Een heel natuurlijke aanpak.
Het is daarom een uitdaging om een waarderende benadering toe te passen.

Meer informatie?

Website Waarderende gemeenteopbouw


15 april 2015

2015 Emily Kame Kngwarreye

 

Wie is God?, Wat heeft hij te maken met ons leven?  Hoe beleven wij ons christen zijn vandaag-de-dag? Mariënburg organiseert een leerhuisdag.

 

 

logo k

 

Interessante job voor een betrokken Mariënburger.
 


De Credocommissie is de adviescommissie van Mariënburg voor geloofszaken.
De commissie bestaat uit 7 leden, en zoekt een notulist(e).

Taak: één keer in de 6 à 8 weken een vergadering van de commissie notuleren,
de notulen uitwerken en rondsturen - per email.
Agenda opstellen, in overleg met de voorzitter, en rondsturen.

Meedenken met de beraadslagingen is welkom.  Onkosten worden vergoed.

Geïnteresseerden kunnen zich wenden tot:
de heer T.A.M. van den Beld, secretaris
Van Hoeylaan 3, 2594 CN Den Haag, 070 – 383 82 84, email: Mariënburg focust op geloofsvernieuwing

 

Meer informatie?

Mariënburg focust op geloofsvernieuwing

Speuren naar 'god'


 

logo k

 

Interessante job voor een betrokken Mariënburger.
 


De Credocommissie is de adviescommissie van Mariënburg voor geloofszaken .
De commissie bestaat uit 7 leden. Recent is een vacature ontstaan.

U wilt meedenken over geloofsinhouden die ten grondslag moeten liggen aan activiteiten en publicaties van de vereniging. Gezocht wordt naar iemand die op betrokken wijze in staat is mee te denken over zaken van geloof en levensbeschouwing. 

De commissie vergadert gemiddeld eens in de zes weken.  Onkosten worden vergoed.

Geïnteresseerden kunnen zich wenden tot:
de heer T.A.M. van den Beld, secretaris
Van Hoeylaan 3, 2594 CN Den Haag, 070 – 383 82 84, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Meer informatie?

Mariënburg focust op geloofsvernieuwing

Speuren naar 'god'
 logo k

Openbare discussie en debat over onderwerpen die leven onder kritisch katholieken:
dat is een belangrijk actiepunt voor Mariënburg, vereniging van kritisch katholieken.
In onze maatschappij vindt veel debat plaats vanuit verschillende tradities van waarden en normen.
Mariënburg stimuleert inbreng vanuit de katholieke traditie.

Thema's

De thema's voor dit debat zijn:

 1. VERBINDING: geloof verbinden met het eigen leven
 2. BEMOEDIGING: bemoedigen van gelovigen in het land
 3. VERANTWOORDING: de kerkleiding blijven aanspreken op het afleggen van verantwoording
 4. GERECHTIGHEID: opkomen voor gerechtigheid
 5. BARMHARTIGHEID: aandacht vragen voor de kracht van delen en barmhartigheid
 6. HEILIGHEID VAN WAT LEEFT: opkomen voor de heiligheid van alles wat leeft.

Media

Mariënburg onderhoudt vier media voor dit debat:

 • Mariënburg, magazine voor kritisch katholieken
 • deze website
 • OpZien, een periodiek  bericht per email, een gezamenlijk medium met De Roerom
 • het jaarlijkse congres.

Meer lezen?

Dit actiepunt heeft Mariënburg gekozen op de Algemene Vergadering in 2011.
Er waren daartoe aanzetten in de periode 2008 - 2011:

Kritisch katholiek debat 2008 - 2011

Wie is De Roerom?


jan. 2015

 

 

2014 emmaus

 
Wat geloof ik? - Wat geloven wij?  Mariënburg Congres gaf een vervolg aan de gespreksgroepen  in 2011.

 

Wat is de Bezieling?
DeBezieling.nl is een publiekssite over hedendaags leven en christelijk geloven. DeBezieling.nl vertrekt vanuit hedendaagse vragen, gaat te rade bij de christelijke traditie om vervolgens weer terug te keren bij het leven van alledag. Met inspiratie, ideeën en handelingsperspectieven.

Waarom?
Achter deBezieling.nl staat de overtuiging dat de christelijke traditie een spannende vindplaats is voor wie op zoek gaat naar de essentie van het bestaan.

Voor wie?
De Bezieling is voor mensen die op zoek zijn naar inspiratie en ankerpunten in het leven en daarbij nieuwsgierig zijn naar wat de christelijke traditie te bieden heeft. De Bezieling is er voor alle leeftijdsgroepen. We zoeken naar continuïteit tussen de generaties en kijken met een frisse blik en open geest over allerlei muurtjes heen.

Meld je aan
Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de Nieuwsbrief en ontvang eens per maand een overzicht van alle nieuwe bijdragen. Of volg de Bezieling op Twitter of Facebook

Meer lezen?

www.DeBezieling.nl


17 mei 2014

 

 

Het principe van compassie of mededogen ligt ten grondslag aan alle religieuze, ethische en spirituele tradities; steeds opnieuw wordt daarmee een beroep op ons gedaan alle anderen te behandelen zoals wij zélf behandeld willen worden.

Compassie is onze drijfveer om ons onvermoeibaar in te zetten voor het verzachten van het leed van onze medeschepselen, om terug te treden uit het middelpunt van onze wereld en een ander voor het voetlicht te plaatsen, en om recht te doen aan de onschendbare heiligheid van ieder mens en een ieder, zonder enige uitzondering, te behandelen met volstrekte waardigheid, billijkheid en respect.

Daarbij hoort tevens de opdracht om er zowel in het openbare als in het privé-leven voor te waken geen enkele vorm van leed te veroorzaken. Door gewelddadig te handelen, door de kwaliteit van het leven van een ander te verslechteren, door de grondrechten van die ander te misbruiken of te ontkennen, en door haat te zaaien met laatdunkende uitingen over anderen - zelfs over onze vijanden - doen wij de menselijkheid die wij allen met elkaar delen geweld aan.

Wij erkennen dat wij er niet in zijn geslaagd een leven te leiden vervuld van compassie en dat sommigen uit naam van hun religieuze overtuiging het totale menselijke leed zelfs groter hebben gemaakt.

Daarom roepen wij iedere man en vrouw op om

 • compassie opnieuw te maken tot de kern van moreel handelen en van religie
 • terug te keren naar het oude principe dat iedere interpretatie van geschriften die aanzet tot geweld, haat of minachting geen enkele legitimiteit heeft
 • garant te staan voor de verstrekking van correcte en respectvolle informatie over andere tradities, godsdiensten en culturen aan jongeren
 • positieve waardering van culturele en religieuze verscheidenheid te stimuleren
 • bij te dragen aan medeleven, gebaseerd op kennis, voor het leed van alle mensen - ook van hen die wij als onze vijanden zien.

Het is van wezenlijk belang dat wij compassie in onze gepolariseerde wereld maken tot een duidelijke, lichtende en dynamische kracht.

Indien compassie is geworteld in principiële vastbeslotenheid om uit te stijgen boven egoïsme, kan zij politieke, dogmatische en religieuze grenzen slechten.
Als product van onze wezenlijke afhankelijkheid van elkaar, speelt compassie een fundamentele rol binnen menselijke relaties en bij een volwaardig mensdom. Compassie voert naar verlichting en is onmisbaar voor het realiseren van een eerlijke economie en een harmonieuze wereldgemeenschap die in vrede leeft met elkaar.De tekst is opgesteld door Karen Armstrong en the Council of Conscience, bestaande uit morele en spirituele wereldleiders (2009).
Deze vertaling is gemaakt door het Mozeshuis dat  sinds 2009 participeert in de internationale beweging rond het Charter for Compassion.

3 april 2014


2014 kerk en stageKerk en jongeren: horen die wel bij elkaar?
Creatieve geesten vonden een nieuwe verbindingsweg: die van de maatschappelijke stages.

Vanuit het voortgezet onderwijs en ook vanuit beroepsopleidingen wordt gezocht naar stageplaatsen waar jongeren kunnen kennis maken met de samenleving. En een kerkelijke gemeenschap, parochie of ecclesia kan er haar voordeel mee doen.

 1. de kerkelijke gemeenschap kan haar plaats in de samenleving invullen of versterken door maatschappelijke stageplaatsen aan te bieden aan de samenleving;
 2. via zulke stageplaatsen kunnen jongeren worden betrokken bij de kerkelijke gemeenschap.

 

Hoe kunnen we dat aanpakken?

In Mariënburg Magazine van maart 2014 leest u over een succesvol project van de parochie De Goede Herder in Hengelo. Hier rechts staat, bij wijze van voorbeeld of suggestie, een lijst van de stages in Hengelo.

De Raad van Kerken geeft op haar website handige informatie over maatschappelijke stages, waaronder een stappenplan.

Meer lezen?

pdfMaatschappelijke stages in parochie de Goede Herder in Hengelo (Mariënburg Magazine maart 2014)

Stappenplan voor maatschappelijke stages (bisdom Den Bosch)

Informatie van de Raad van Kerken over maatschappeljke stages


 

14  aug 2014

 

Op 1 november 2013 is Huub Oosterhuis 80 jaar geworden.

Enige maanden geleden gaf ik aan een vriend die nog maar een paar weken te leven had, het boek 150 psalmen cadeau. Een vrije vertaling van de psalmen door Huub Oosterhuis die door iedereen als een meesterwerk wordt beschouwd. Na het overlijden van mijn vriend vertelde zijn vrouw dat het voorlezen van die teksten in die laatste weken heel veel voor hem hadden betekend.

Visionair

Als je teksten van Oosterhuis leest dan krijg je vaak een gevoel van ontroering over je. Hoe komt dat? Ik denk omdat onze God niet in woorden te vangen is, maar wel in dichterlijke, in visionaire teksten. Waren het niet de oude verhalen en liederen van het volk van Israel die door hun visionaire taal door de eeuwen heen de mensen hebben aangesproken?

Poezie en schoonheid brengen je meer tot de kern van je leven, de bron van je bestaan, tot waar het in het leven over gaat. En daar hebben we een woord voor: God. Maar  wie  gevoelig is voor visionaire poezie hoeft nu net dat woord niet in het gedicht terug te vinden.

Oecumene moet je zingen

Veel mensen voelen zich als in een warm bad als ze de liederen van Oosterhuis kunnen zingen Maar misschien even belangrijk: Oosterhuis' liederen worden door alle kerken in binnen- en buitenland  gezongen en hebben daardoor een sterke oecumenische brugfunctie gekregen, veel meer dan interkerkelijke commissievergaderingen hebben kunnen bereiken. Oecumene moet je zingen en doen!  We wensen Huub Oosterhuis nog vele goede jaren.


16 maart a.s.: meezingconcert

1000 stemmen zingen Oosterhuis

 


 

Kunnen we als gemeenschap een diaconaal beleid maken? Kunnen we misschien een diaconaal centrum opzetten?

Niettemin is er inspirerende informatie beschikbaar om als geloofsgemeenschap meer vorm te geven aan uw diaconaal beleid.

Alles vanuit de gedachte van Johannes Chrysostomos: Wat heb je eraan als de eucharistietafel is overladen met gouden kelken, als je broeder is gestorven van de honger? Begin ermee zijn honger te stillen om daarna met wat overblijft het altaar te versieren?


Wilt u meer informatie?

BELEIDSPLAN voor een DIACONAAL CENTRUM: een checklist (Netwerk DAK)

PRESENTIE: een praktijk door zorggevers

DISK: toerusting rond arbeid, zorg en inkomen

TIJDSCHRIFT: Diakonie en Parochie

TIJDSCHRIFT: Diakonia

Hulpmiddelen voor diaconie

Aandacht voor iedereen; WMO 2015

Website van KERK IN ACTIE

Website van JUSTITIA ET PAX

Website van NETWERK DAK

Website van r.k. diaconie.nl

Actueel op de hoogte blijven?
U kunt zich via bovengenoemde websites kostenloos abonneren op digitale nieuwsbrieven.Heeft u suggesties voor de inhoud van deze webpagina? Stuur een bericht aan de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


Bijgewerkt 16 juli 2014

De stichting Ondersteuning Kleine Geloofsgemeenschappen (OKG) biedt ondersteuning op het gebied van liturgie, pastoraat, katechese, diaconie, kerkopbouw, organisatie en communicatie.

 

Meer weten?

www.ondersteuningkleinegeloofsgemeenschappen.nl

 

 


 

 

Wat ruist er door het struikgewas?  MARIËNBURG liet een journalistiek onderzoek uitvoeren naar zelfstandige geloofsgemeenschappen.

2012 DomtorenBezield Verband Utrecht (BVU) is een stichting voor geloofsgemeenschappen die behoefte hebben aan onderling contact en ondersteuning. De aandacht van BVU gaat vooral uit naar de stricte richtlijnen van de bisschoppen en de fusieprocessen tussen de parochies.

BVU werkt nauw samen met het Professorenmanifest, een initiatief van een aantal rooms-katholieke hoogleraren, die een aantal feiten en analyses over de kerkprovincie hebben samengevat in een manifest.

 

Meer informatie

Website van Bezield Verband Utrecht

Website van het Professorenmanifest

 


 

De Roerom is een nieuws-, service- en communicatieblad voor mensen, betrokken bij kerk en samenleving.

Naast het blad bestaat ook een website die u enerzijds informeert over het blad en zijn inhoud, anderzijds u ook tussentijds op de hoogte houdt over thema's die bij het Roerompubliek passen.

2013 Roerom

Meer informatie

Website van de Roerom

 

 

 

 


 

Bezield Verband Utrecht en het Professorenmanifest organiseerden op 7 september 2013 een bijeenkomst over De toekomst van vitale lokale geloofsgemeenschappen.

Het werd een waardige dag van hoop, van wederzijdse (h)erkenning, opstandigheid en strijdbaarheid, uitwisselen van ervaringen, ideeën horen, lotgenoten ontmoeten en elkaar een hart onder de riem steken. Aldus het verslag.

Meer lezen?

pdfVerslag bijeenkomst 7 september 2013

 

 

2012 katholiek-appelEen aantal predikanten en oud-katholieken, waaronder de oud-katholieke aartsbisschop JORIS VERCAMMEN, hebben het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit opgericht.

Katholiciteit in de zin van gerichtheid op alles en allen.