Rechtscultuur 

Een kerk heeft een goede rechtscultuur als de kerkorde en andere regelingen:

  • helder zijn geformuleerd
  • consequent en billijk worden toegepast
  • dienstbaar zijn aan de roeping van de kerk
  • aangepast kunnen worden aan nieuwe tijden en situaties
  • stroken met de algemeen erkende mensenrechten
  • aansluiten bij de civiele wetgeving.

Alleen een kerk met een goede eigen rechtscultuur kan met gezag pleiten voor naleving van de mensenrechten in de samenleving als geheel.

Werkverband 

Het Werkverband voor de Rechtscultuur in de Kerken (WRK) is opgericht in 2004 als een voortzetting van de Commissie Mensenrechten in de Kerk van de voormalige Acht Mei Beweging. Het WRK maakte studies van de feitelijke kerkelijke rechtscultuur in met name de katholieke kerk, signaleerde knelpunten en deed voorstellen tot verbetering.

Het WRK was lid van het Europees Netwerk Kerk in Beweging.

Het WRK stond onder bezielend voorzitterschap van Ruud Bunnik. Ruud overleed op 25 oktober 2013. De andere leden hebben aan de hand van de notities van Ruud Bunnik de onderhanden studie over het kerkelijk wetboek afgerond. Daarmee is een einde gekomen aan het WRK.

Meer lezen 

pdfHandleiding voor zelfstandige geloofsgemeenschappen 

pdfHet zeventiende document van Vaticanum II: DERTIG KAAR KERKELIJK WETBOEK

Kerkelijk wetboek nuttig voor kerkvernieuwers


 10 mei 2014

onze vader De heer J.Winnips uit De Bilt

heeft een commentaar geschreven bij het artikel “Onze Vader voor ongelovigen”, van ons inmiddels overleden redactielid Leo Le Large, in het Mariënburg Magazine van maart 2018. Bij de inleiding van het artikel merkt Winnips op: dit artikel heeft het karakter van ‘uitlegkunde’...

bidden De heer Ed Schreurs uit Best

Waarom zo’n voorstel als ‘Mijn God’? Als bidden spreken met God is, is het passend om dit te doen in stilte...

geloof Onlangs overleed Cees Reith op 92-jarige leeftijd.

Hij was internist aan het ziekenhuis Bravis in Roosendaal. Cees was ongelooflijk gedreven met zijn geloof bezig. Ondanks zijn wetenschappelijke rationele instelling bleef hij de kerk trouw zij het met pijn maar hij kon niets beters vinden, zo zei hij. Hij was lid van de Marienburg...