Mariënburg op een tweesprong

2012 av
Twee kandidaten, elk met een eigen beleidsvisie, zijn beschikbaar voor het voorzitterschap.


Van meerdere kanten hebben leden gevraagd of zij bij volmacht hun stem kunnen uitbrengen. Het bestuur van Mariënburg heeft daarvoor een regeling getroffen.

Twee kandidaten, twee beleidsvisies

Er hebben zich twee kandidaat-voorzitters aangemeld, elk met een eigen beleidsvisie: prof. dr ir Harrie van den Akker en Tammo ten Berge.

Harrie van den Akker:
erfgoed doorgeven aan jongere generaties en meer doen aan 'outreach'

"Het zou mijn ambitie zijn als voorzitter van de Mariënburg-vereniging om, naast het behoud van al het bestaande en goede voor de huidige leden van vereniging, een (nieuwe) poging te wagen om het erfgoed van de vereniging door te geven aan jongere generaties en om meer te doen aan ‘outreach’.

Het erfgoed zou ik daarbij willen formuleren als de wens, zo niet de noodzaak, om op een creatieve, uitnodigende en barmhartige wijze vorm te kunnen geven aan eredienst en geloof in deze tijd – in de geest van de vroege kerk. Ik verwijs ook naar de 4 punten genoemd op de website van de Mariënburg op de pagina over het ontstaan van de Mariënburg, en met name naar het punt van de teloorgang van het recht op initiatief van plaatselijke kerken en naar het gebrek aan werfkracht in de katholieke kerk."

Tammo ten Berge:
gezichtsbepalende activiteiten in stand houden

"Mariënburg is een platform voor ontmoeting en gesprek tussen kritisch katholieken. Mariënburg zal in de nabije toekomst grote moeite krijgen met de continuïteit van onze platformfunctie. Mariënburg veroudert, kent vrijwel geen nieuwe aanwas, en het ledental neemt gestaag af.

Wij moeten er in de eerste plaats naar streven dat Mariënburg haar platformfunctie en haar gezichtsbepalende activiteiten in stand kan blijven houden: het magazine, het jaarlijkse congres, een leerhuisdag, de website en de digitale nieuwsbrief OpZien, die wordt uitgegeven in samenwerking met De Roerom.
Omdat onze beschikbare menskracht terugloopt is het belangrijk dat Mariënburg zich intensiever gaat verbinden met andere bewegingen en organisaties in de kritisch katholieke wereld. Op deze wijze kunnen we als Mariënburg het kritisch katholiek geluid zo lang als mogelijk laten klinken.

Mijn kandidatuur is onlosmakelijk verbonden met die van Lidy Verdegaal, als penningmeester."

Wilt u bij volmacht uw stem uitbrengen?

Leden die niet aanwezig kunnen zijn bij de Algemene Vergadering op 9 april 2016, kunnen bij volmacht hun stem uitbrengen.
Dit kan uitsluitend door hiertoe een schriftelijke machtiging mee te geven aan een ander lid, dat wel ter vergadering aanwezig zal zijn.

Wilt u zich alsnog aanmelden voor de Algemene Vergadering?

Ga naar het aanmeldingsformulier.

 


31 maart 2016