Persbericht

Mariënburg, vereniging van kritisch katholieken, is uitermate verontwaardigd en teleurgesteld over het nieuwe Curie-document De gave van de priesterroeping dat op 8 december jl. is uitgebracht door de Vaticaanse Congregatie voor de Clerus. Dit document, dat nieuwe richtlijnen bevat voor de opleiding van priesters, is goedgekeurd door Paus Franciscus.
Mariënburg herhaalt hier de uitspraak van We Are Church International – waarvan de Mariënburg lid is – dat deze nieuwe richtlijnen een stap terug in de tijd betekenen.

Sigrid Grabmeier, de voorzitter van We Are Church International, formuleerde het aldus: Deze richtlijnen zijn een enorme belediging van de duizenden homo-priesters die in het verleden de Kerk met ere en toewijding hebben gediend en dat nog steeds doen. De richtlijnen staan ook in schril contrast met de fameuze uitspraak ‘Wie ben ik om te oordelen’ zoals die eerder gedaan is door Paus Franciscus.

De richtlijnen versterken het idee dat homo’s gemankeerde mensen zijn, tweede- of derderangs leden van de Kerk, niet geschikt voor het priesterambt. De richtlijnen stellen ook dat mensen die op enigerlei wijze positief denken over de homocultuur, ongeschikt zijn voor het priesterschap. Peilingen laten evenwel zien dat binnen jongere generaties de steun voor de gelijkberechtiging van homo’s en transgenders sterk toeneemt. Volgens de nieuwe richtlijnen dreigen daarom steeds meer mensen uitgesloten worden van de priesterwijding.

Verder worden alle getrouwde mensen uitgesloten, aangezien van het celibaat een absolute eis wordt gemaakt. Vrouwen komen helemaal niet in aanmerking. Door het priesterschap te blijven beperken tot celibatair levende mannen, bewerkstelligt het Vaticaan dat vrouwen en mensen met gezinnen uitgesloten blijven van elke noemenswaardige invloed op de leer en de pastorale praktijk van de Kerk. Wijding is immers een de facto eis om tot invloedrijke posities binnen te Kerk toegelaten te worden. Bovendien betekent de uitsluiting van homo’s en vrouwen impliciete steun aan die landen en culturen waar homo’s en vrouwen worden onderdrukt, aangevallen en zelfs gedood, aldus Grabmeier

Als Mariënburg onderschrijven wij volledig het betoog van de internationale beweging We Are Church: ook wij geloven dat God mensen roept om de Kerk te dienen ongeacht geslacht, seksuele geaardheid, samenlevingscontract of huwelijkse status, leeftijd, of willekeurig welk ander menselijk kenmerk. En ook wij dringen er ten sterkste op aan dat deze richtlijnen worden herroepen.


 Persbericht 28 december 2016

logo k

Marienburg in haar nopjes met de jongste stap van Paus Franciscus.
Persbericht

 

 

logo k


Kerk toont menselijker gezicht in Amoris Laetitia.
Persbericht


logo k

 
Harrie van den Akker nieuwe voorzitter van Mariënburg. Kritische katholieken kiezen voor Paus Franciscus en voor ‘een toekomst van geloven’.
Persbericht

 

logo k

 

De Algemene Vergadering van Mariënburg stelde op 9 april het beleid vast voor de komende jaren.

2012 avTwee kandidaten, elk met een eigen beleidsvisie, zijn beschikbaar voor het voorzitterschap.
Van meerdere kanten hebben leden gevraagd of zij bij volmacht hun stem kunnen uitbrengen.


Rik Bronkhorst   Vrijheid, welvaart en geluk zijn niet vanzelfsprekend Reageer...

Peer Verhoeven   Transitie Reageer...


 

 

Algemene Vergadering (AV)

De AV is het parlement van de vereniging. De AV bepaalt de hoofdlijnen van het algemeen en financieel beleid.

Het bestuur legt verantwoording af aan de AV over het gevoerde beleid.
Leden en partnerleden hebben vrij toegang om hun stem te laten horen.

Kascommissie

De AV benoemt jaarlijks een kascommissie voor de controle van de jaarrekening.

Bestuur

De bestuursleden per 6 april 2019 zijn:

 • Harrie van den Akker, voorzitter
 • Nicole Buijtendijk, secretaris
 • Riet Bos, penningmeester
 • Michel Besnard, lid
 • Ed Schreurs, lid

Meer lezen

pdfStatuten

pdfHuishoudelijk Reglement


augustus 2020

 

 

Algemene Vergadering (AV)

De AV is het parlement van de vereniging. De AV bepaalt de hoofdlijnen van het algemeen en financieel beleid.

Het bestuur legt verantwoording af aan de AV over het gevoerde beleid.
Leden en partnerleden hebben vrij toegang om hun stem te laten horen.

Kascommissie

De AV benoemt jaarlijks een kascommissie voor de controle van de jaarrekening.

Bestuur

De bestuursleden per 1 mei 2015 zijn:

 • H. (Henk) Baars, voorzitter
 • T.A.M. (Tom) van den Beld, vice-voorzitter en secretaris, tel. (070) 383 82 84
 • D. (Dominic) Brügemann, penningmeester
 • M. (Michel) Besnard
 • mw. J. (Julia) van Wel

Meer lezen

pdfStatuten

pdfHuishoudelijk Reglement


Herschreven mei 2015

 

Hier vindt u een overzicht van de informatie over zelfstandige geloofsgemeenschappen op deze site.

 

 

 

2012 avDe Algemene Vergadering van Mariënburg discussieerde afgelopen zaterdag over het toekomstscenario voor de vereniging.

2014 tien-geboden

Het kerkelijk wetboek kan handig zijn in gesprekken over kerkvernieuwing. Het Werkverband Rechtscultuur in de Kerken heeft hier een studie naar gemaakt.

Bij de belastingdienst is de Mariënburgvereniging als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) geregistreerd met RSIN 7851200. Een van de voorwaarden is openbaarheid van navolgende informatie op de website.


 pdfStatuten


 

 


Het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer, RSIN
(voorheen: Fiscaal nummer):  0078.51.200


 


 

 • MARIËNBURG is een vrijwilligersorganisatie en heeft geen personeel in dienst.
 • Bestuursleden ontvangen geen beloning maar ontvangen op declaratiebasis een vergoeding voor reiskosten, en een vaste vergoeding van € 120 per jaar voor representatieve en/of administratieve kosten.
 • Leden die als vrijwilliger en in overleg met het bestuur actief zijn voor de vereniging, waaronder leden van werkgroepen, krijgen daarvoor de kosten -veelal reiskosten- op declaratiebasis vergoed. In een enkel geval worden ook afspraken gemaakt over vergoeding van uren.

 


 


Ga naar www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/
Zoektermen:  Instelling = marienburg [zonder puntjes op de e];   Vestigingsplaats = waalre.
augustus 2020


 

logo kIn 2012 is Mariënburg veel actiever geworden met haar inzet voor het openbaar debat onder kritisch katholieken. Aldus het Jaarverslag 2012.

 

De progressieve katholieken hebben zich op  Europees niveau verenigd in het Europees Netwerk Kerk in Beweging (EN) dat als een NGO voortdurend standpunten inbrengt in de Raad van Europa.

Verslaglegging van bijeenkomsten en activiteiten


 

Pastoraal beraad

Mariënburg riep de bisschoppen op tot een pastoraal beraad met iedereen die zich mede-verantwoordelijk voelt voor de katholieke kerk in Nederland. Om van gedachte te wisselen over mogelijkheden tot een opleving van het kerkelijk leven, en over de manier waarop dit alles vorm zou kunnen krijgen.

Mariënburg stelde voor in 2012-2013 in elk bisdom een pastoraal beraad te houden, en een nationaal beraad ter afsluiting in 2013-2014. Dit voorstel was mede ingegeven door de oproep tot nationale dialoog van de Duitse bisschoppen.

De bisschoppen hebben dit voorstel afgewezen, omdat er  “voldoende gremia zijn (…) waar goed en intensief contact wordt gehouden met de gelovigen in de verschillende bisdommen”. De bisschoppen doelen op de bijeenkomsten van leden van pastorale teams in dekenaten, de Diocesane Pastorale raden, en de contacten bij de regelmatige bezoeken van bisschoppen aan parochies.
Mariënburg heeft de bisschoppen daarop laten weten dat het haar gaat om een open onderlinge dialoog met en om verantwoording aan de kerkleden in Nederland . "Een kerk die een open dialoog niet aandurft, marginaliseert zichzelf. (…)  Als de kerk niet van boven af wil hervormen, dan zullen de kerkleden het zelf moeten doen.”

Communicatie

In 2011 zijn de thema’s gekozen waar Mariënburg zich in haar communicatie op gaat richten.
En wel als tweerichtingsverkeer, dus in de vorm van debat. Er zijn drie 'geloofsgerichte' thema’s:

 • geloof verbinden met het eigen leven
 • bemoedigen van gelovigen in het land
 • de kerkleiding blijven aanspreken op verantwoordelijkheid en afleggen van verantwoording.

Daarnaast zijn er drie maatschappijgerichte thema’s. Want  christenen staan midden in de maatschappij en hebben daar verantwoordelijkheden.

 •  opkomen voor gerechtigheid
 • aandacht vragen voor de kracht van delen en barmhartigheid
 • opkomen voor de heiligheid van alleswat leeft

De belangrijkste voertuigen voor het debat zijn het magazine, de website en het congres.

Wat geloven wij?

In december 2010 heeft Marienburg leden en niet-leden uitgenodigd in kleine groepen te spreken over ‘Wat geloof ik? - Wat geloven wij?’. In totaal hebben ruim 200 personen in 20 gespreksgroepen deelgenomen. Uit de evaluatie blijkt dat vrijwel alle deelnemers de gesprekken als positief hebben ervaren. Men verwonderde zich over het herkennen van eigen standpunten in die van anderen en het was bevrijdend te ervaren dat een mens niet alleen staat met twijfels.

Congres

Op het congres stond centraal de inleiding van Alex van Heusden, bijbelwetenschapper en gespecialiseerd in de geschiedenis van het vroege christendom. Via een tocht door de christelijke oudheid voerde hij de vergadering naar het oude jodendom en de joodse oorsprong van het christendom. Vanaf de Verlichting, maar vooral na de Tweede Wereldoorlog, ontstond hiervoor meer en meer aandacht. Men ging de Schrift opnieuw ontdekken, met name in het leerhuis.
Een belangrijke ontdekking was dat de Schrift zich voortdurend uitspreekt over maatschappelijke en politieke zaken en daarin partij kiest voor de armen. Het draait het om ‘sociale gerechtigheid’ en ‘een rechtvaardige economie’. Mensen leven tastend en zoekend in het leerhuis voor een betere wereld.

Nationaal beraad in de USA

Een Nederlandse delegatie bezocht het nationaal beraad van het American Catholic Council. 1800 katholieken kwamen hier bijeen. Hans Küng zette in een op video opgenomen interview de actiepunten voor kerkvernieuwing op een rij, zoals de afschaffing van het verplichte celibaat en de toelating van vrouwen tot kerkelijke ambten. Anthony Padovano benadrukte dat het Tweede Vaticaans Concilie de kerk vooral zal als het volk van God onderweg, als de gehele geloofsgemeenschap.
Het beraad werd afgesloten met een imposante viering onder de titel  Be With Us, Holy Spirit, and Fill Us With Your Wisdom.

Voorzitter neemt afscheid

Erik Jurgens legde zijn functie als voorzitter neer. Onder zijn leiding ging Mariënburg de weg op van het openbaar debat.

Meer lezen

pdfJaarverslag 2011

 

 

Commissies en werkgroepen

 • Congrescommissie
 • Financiële commissie
 • Credo-werkgroep

Media

 1. Redactie magazine
 2. Webredactie
 3. Redactie OpZien


Secretariaat en financiële administratie

Het secretariaat en de financiële administratie worden uitgevoerd door Emilio de Vlam, Het Fort 29, 5581 AB Waalre.

Leden- en abonnementenadministratie

De leden- en abonnementen-administratie worden uitgevoerd op het secretariaat.


augustus 2020

logo k

 

 

 

 

Meer lezen

pdfStatuten

pdfHuishoudelijk Reglement

Bijeenkomsten en (jaar)verslagen


 bijgewerkt juni 2014

 

 

 logo k

Mariënburg is zich na jaren van stilte sinds 2008 weer uitdrukkelijk gaan richten op het kritisch katholiek debat. Onderling debat tussen de katholieken is op zichzelf zinvol. Maar het heeft mede tot doel om starre standpunten van de kerkleiding van repliek te dienen en in beweging te krijgen.

In 2010 besloot Mariënburg dit debat ook op internet te gaan voeren. Daartoe is in 2011 de website aangpast.

{slide=1. 2009 Oproep tot publiek debat|closed|noscroll}

Een oproep van het congres 2009 tot publiek debat om beweging te krijgen in onbuigzame uitspraken van kerkelijke autoriteiten over bijvoorbeeld seksualiteit. De oproep verwijst naar de recente encycliek 'Caritas in veritate' . Deze encykliek laat zien dat de kerk heel goed in algemene zin inspirerend kan spreken over morele waarden.

Resolutie

Op 7 juli 2009 presenteerde de paus een nieuwe encycliek, Caritas in veritate. De encycliek stelt twee criteria voor moreel handelen centraal: ‘gerechtigheid en algemeen welzijn’. De encycliek laat zien dat de kerk over morele waarden in het publieke domein inspirerend kan spreken. Zo roept de encycliek op tot ‘economische vormen gebaseerd op solidariteit’ en tot ‘het erkennen van migranten als menselijke personen met fundamentele rechten’

Heel anders spreekt de kerk over morele waarden in het persoonlijke leven van de gelovigen. Met name over seksualiteit, voorbehoedmiddelen, abortus of stervenshulp, hebben de kerkelijke autoriteiten veelal onbuigzame standpunten.

Sommige kerkelijke autoriteiten veroorloven zich bovendien in concrete gevallen onbarmhartige uitspraken, waarbij geen ruimte wordt gelaten voor weloverwogen beslissingen van de betrokken gelovigen. Zo werd de vader van Eluana Englaro uitgemaakt voor beul omdat hij zijn dochter na 17 jaar in coma op een waardige manier liet sterven. De Nederlandse kerkelijke autoriteiten reageren genuanceerder maar nemen geen afstand van zulke uitspraken.

Het zou de kerk sieren als zij meer respect zou tonen voor de eigen verantwoorde morele beslissingen van de betrokkenen. Op deze voor de individuele mens hoogstpersoonlijke terreinen nemen de meeste katholieken immers al hun eigen verantwoordelijkheid, en handelen in afwijking van de kerkelijke uitspraken. De kerk doet er niet verstandig aan die kloof te laten bestaan. Zij kan zich beperken tot het uitdragen van haar opvatting over morele waarden in algemene zin, net zoals zij dit doet in publieke zaken.

Mariënburg, vereniging van kritisch katholieken, roept op tot een publiek debat onder de gelovigen om deze starre standpunten van repliek te dienen en in beweging te krijgen. Het zou al mooi zijn als zulke standpunten in Nederland niet meer in het openbaar worden geuit, omdat zij veelal schade toebrengen aan de kerk en niet zijn gegrond op de evangelische boodschap.

{/slides}

{slide=2. 2009 Verschraling pastorale zorg|closed|noscroll}

Oproep tot actie gedaan tegen de verschraling van pastorale zorg

In verschillende parochies is er sprake van verschraling van pastorale zorg, van liturgische beknotting en van een beperking van de inzet van vrijwilligers tot de meer materiële gang van zaken. Een en ander vaak in de context van fusies tussen parochies. Centraal staan de priesters, vrouwen blijven uitgesloten van kerkelijke ambten en wie niet kan aarden in het heteroseksuele eeuwigdurende huwelijk zal het weten. Het leven van die geloofsgemeenschappen verschraalt tot kerkelijke bijeenkomsten onder leiding van priesters die de mis komen opdragen. Pastorale zorg en barmhartigheid is zoek geraakt. 31 oktober 2009 Mariënburg, vereniging van kritisch katholieken, is teleurgesteld dat de situatie zich zo heeft ontwikkeld. Wij roepen gelovigen daarom op zelf de verantwoordelijkheid te nemen door deze problemen regelmatig aan de orde te stellen in parochiebijeenkomsten. Wij adviseren de betreffende parochianen ook om contact en samenwerking te zoeken met parochies waar het wel lukt om een bloeiende geloofsgemeenschap in stand te houden.

{/slides}

{slide=3. 2008 Verantwoording en debat|closed|noscroll}

"Autoritair gebrek aan bereidheid tot verantwoording en debat aan de kant van de bisschoppen leidt bij het kerkvolk helaas overwegend tot afgestompte onverschilligheid. Niets is ondermijnender voor een levende gemeenschap dan zulke onverschilligheid.
De Mariënburgvereniging wil dit doorbreken. Als de kerkleiding geen debat wil, voeren wij dat zelf onderling wel. We vormen een meldpunt waar voorbeelden van autoritaire vormen van kerkelijke gezagsuitoefening kunnen worden opgegeven, en terzake zwartboeken kunnen worden opgesteld. We voeren actie om de vrouwen ook in de kerk als gelijken te behandelen. We stimuleren parochies als zij zelf eigentijdse vormen van kerk-zijn ontwikkelen. En we blijven vertrouwen op de Geest, die vroeg of laat ook bisschoppen zal weten te inspireren."

Erik Jurgens, voorzitter Mariënburg, in het Brabants Dagblad van 24 april 2008

{/slides}

{slide=4. 2008 Gelijkheid van mannen en vrouwen in de kerk|closed|noscroll}

"De gelijkheid van mannen en vrouwen behoort, in het kader van de mensenrechten, tot de wezenlijke ethiek van onze westerse samenleving. Ook in de r.k.-kerk."

Erik Jurgens, voorzitter Mariënburg, in MV-NU van maart 2008

{/slides}

{slide=5. 2008 Legitimatie van de ambtsdrager|closed|noscroll}

"Welke legitimatie heeft een ambtsdrager - in onze dagen en in onze samenleving - als hij zijn ambt verkregen heeft zonder dat degenen waarover hij gezag wil uitoefenen ook maar enige invloed hebben gehad op die benoeming? In de rest van de samenleving is het antwoord: die mist elke legitimatie."

Erik Jurgens, voorzitter Mariënburg, in Trouw van 26 april 2008

{/slides}


 bijgewerkt juni 2014